eppearance.pl

Blog tematyczny o pracy, marketingu i biznesie

Finanse

Autorskie koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu PIT

Autorskie koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu PIT

Koszty uzyskania przychodu zostały przez ustawodawcę zdefiniowane jako koszty, które zostały poniesione w określonym celu –  osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, ze wskazanymi w ustawie wyjątkami. Sposób obliczania oraz stosowania kosztów uzyskania przychodów został opisany przez ustawodawcę w ustawie podatek dochodowy od osób fizycznych (właściwie: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

Obowiązek rozliczenia PIT

Obowiązek przygotowania i rozliczenia rocznego zeznania podatkowego PIT jest jednym z podstawowych zobowiązań podatników. Definiuje go art. 45 Ustawy  PIT, który stwierdza, że w określonym terminie podatnicy obowiązani są składać urzędom skarbowym zeznanie, według specjalnych wzorów. Wzorami tymi są druki PIT na przykład popularne: PIT 36 czy PIT 37. Termin na rozliczenie PIT już się rozpoczął (od 15 lutego) i potrwa aż do końca kwietnia.

Wyciąg z przepisów

Ustawa o PIT (art. 45 ust. 1)

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu – rodzaje

Jedną z pozycji deklaracji podatkowej PIT (w przypadku PIT 37 znajdująca się na przykład w części „D”, natomiast w przypadku deklaracji PIT 36 znajdująca się w części „E” formularza) są właśnie koszty uzyskania przychodu.

Jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu dla osób pozostających w stosunku pracy ustawodawca wskazał wprost kwoty miesięczne oraz roczne, które pozwalają na skorzystanie wprowadzenie określonych kwot do tabeli – w miejscu na informacje o kosztach uzyskania przychodów. Są one zależne od ilości stosunków pracy (lub podobnych) oraz miejsca zamieszkania podatnika (czy zakład pracy jest w tej samej czy w innej miejscowości). Osoby tak pracujące ponadto dostają od swoich pracodawców druk z informacją PIT 11, który stanowi podstawę do przygotowania indywidualnej deklaracji PIT.

Jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu u osób prowadzących własną działalność gospodarczą, powinny one cały rok prowadzić odpowiednią księgowość, właśnie po to, by po zakończeniu roku podatkowego prawidłowo rozliczyć przychody oraz koszty uzyskania przychodu.

Trzecim rodzajem kosztów mogą być koszty z tytułu praw majątkowych – czyli na przykład praw autorskich.

Przychody i koszty uzyskania przychodu z tytułu praw majątkowych

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym z rodzajów przychodów z praw majątkowych w PIT są przychody z praw autorskich.

Wyciąg z przepisów

Ustawa o PIT (art. 18)

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Następnie ustawodawca ustalił, że koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij